032/64 57 46, 0888/77 65 44

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРО ПРОЕКТИ Пловдив

Изготвяне на бизнес-план за банков кредит.

Подготвяне на справки, отчети и други документи, изискани от банката.

Европейски програми за финансиране от ГД ЕФМПП:

  • Анализ на насоките за кандидатстване, консултации и/или разработване на евро проект за кандидатстване.
  • Управление на проект, съгласно договора и ръководството на бенефициента.
  • Осчетоводяване и деклариране на операциите по договора за финансиране, съгласно българското законодателство и изискванията на съответната оперативна програма.
  • Изготвяне на нужните отчети и кореспонденция с Договарящия орган.
  • Маркетингова стратегия
© evro-pro.com | Всички права запазени!